اعضای پیوسته- بین المللی

اسامی اعضای پیوسته (بین المللی) ایکوموس ایران – سال ۲۰۱۶ 

#   نام نام خانوادگی
۱ آقای مجید ارفعی
۲ خانم مهناز اشرفی
۳ خانم زهرا اهری
۴ خانم هما ایرانی بهبهانی
۵ خانم نادیه ایمانی
۶ آقای آرش بوستانی
۷ آقای اکبر تقی زاده اصل
۸ آقای فرهاد تهرانی
۹ آقای عبدالله جبل عاملی
۱۰ خانم حمیده چوبک
۱۱ آقای اکبر حاج ابراهیم زرگر
۱۲ آقای کامبیز حاجی قاسمی
۱۳ آقای سید محسن حبیبی
۱۴ آقای مهرداد حجازی
۱۵ آقای مهدی حجت
۱۶ آقای ابراهیم حیدری
۱۷ آقای یعقوب دانشدوست
۱۸ آقای حیسن رایتی مقدم
۱۹ آقای محمد رضا رحیم زاده
۲۰ آقای جلال الدین رفیعی فر
۲۱ آقای محمدرضا سحاب
۲۲ آقای محمد حسن سمسار
۲۳ آقای حمید سهیلی مظفر
۲۴ آقای اسد الله شفیعی
۲۵ خانم زرین تاج شیبانی
۲۶ آقای سیاوش صابری
۲۷ آقای عبدالرحیم صراف
۲۸ آقای منوچهر طبیبیان
۲۹ خانم مهناز عبدالله خان گرجی
۳۰ آقای بهروز عمرانی
۳۱ آقای علی غفاری
۳۲ آقای بیژن فرهنگ دره شوری
۳۳ آقای عادل فرهنگی
۳۴ آقای عبدالله قوچانی
۳۵ آقای مهرداد قیومی بیدهندی
۳۶ آقای میرعابدین کابلی
۳۷ آقای احمد کبیری هندی
۳۸ آقای اسماعیل کهرم
۳۹ آقای جلیل گلشن بافقی
۴۰ خانم هایده لاله
۴۱ آقای محمدرضا مازندرانی حائری
۴۲ آقای محمد حسن محبعلی
۴۳ آقای اسکندر مختاری طالقانی
۴۴ خانم مرجان مشکور
۴۵ آقای حکمت الله ملاصالحی
۴۶ خانم نگین ملکی
۴۷ آقای احمد منتظر
۴۸ آقای محمد میر شکرایی
۴۹ آقای هادی ندیمی
۵۰ آقای ناصر نوروززاده چگینی
۵۱ آقای عبدالرحمان وهاب زاده