انتشار سند «میراث و اهداف توسعۀ پایدار: راهنمای خط مشی برای کنشگران میراث و توسعه»

این سند جدید که حاصل تلاش کارگروه اهداف توسعۀ پایدار است، در روز چهارشنبه ۱۷ مارس ۲۰۲۱ (۲۷ اسفند ۱۳۹۹) در پنجمین سمینار برخط این کارگروه منتشر شد.

برای اطلاعات بیشتر در بارۀ این سند به صفحۀ مربوط به آن در وبگاه ایکوموس جهانی رجوع کنید.

نسخۀ انگلیسی این سند را می‌توانید از وبگاه ایکوموس ایران دریافت کنید.