مسجد نه گنبد بلخ – افغانستان، بنایی از صدر اسلام

Balkh-Poster

جامعه فرهنگی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 

با همکاری موسسه فرهنگی ایکوموس ایران برگزار می‌کنند

 

مسجد نه گنبد بلخافغانستان

بنایی از صدر اسلام

با ریشه‌هایی از دوران کوشانی/ساسانی

سخنران: دکتر شهریار عدل

سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸

ساعت ۱۵:۳۰

دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، تالار باستانی پاریزی

ورود از درب جنوبی خیابان شانزده آذر

(برگزار شد)

فیلم سخنرانی بصورت لوح فشره تهیه شده است

در صورت نیاز با دبیرخانه موسسه تماس حاصل نمایید

سخنرانی با موضوع “حفاظت میراث معمارانه

 Icomos12

ایکوموس ایران و ایکوموس ژاپن  به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌کنند 

سخنرانی با موضوع

حفاظت میراث معمارانه

درس‌هایی از خسارت‌های زلزله به میراث معمارانه در ژاپن و آسیا

پروفسور هانازاتو

دانشگاه می ژاپن، عضو ایکوموس جهانی

Lessons from Earthquake Damage of Architectural Heritages in Japan and Asia

Prof. Toshikazu Hanazato

Japan/International ICOMOS, Mie University, Japan

فعالیت‌های اخیر کمیته علمی بین المللی میراث معمارانه خشتی و کنفرانس‌های Terra

پروفسور اوکادا

دانشگاه کوکوشیکان ژاپن، عضو ایکوموسجهانی

Recent Activities of ICOMOS ISCEAH and Terra Conferences

Prof. Yasuyoshi Okada

Japan/International/ISCEAH ICOMOS, Kokushikan University, Japan

۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸

ساعت ۱۵ الی ۱۷

سالن اجتماعات دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی

Logo