روز جهانی بناها و محوطه ها در تربت جام ۱۳۸۹

برگزاری نمایشگاه عکس به مناسبت روز جهانی بناها و محوطه ها در تربت جام