کمیتۀ علمی سازۀ بناهای تاریخی
 
مسئول کمیته:
دکتر فرهاد تهرانی