کمیتۀ علمی آمادگی در برابر خطر

کمیتۀ علمی آمادگی در برابر خطر

 

تشکیل کمیتۀ آمادگی در برابر خطر
در موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران