کمیتۀ علمی مناظر فرهنگی
 

تشکیل کمیتۀ علمی منظر فرهنگی در
موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران

 

کمیتۀ علمی مناظر فرهنگی، متشکل از دو عضو پیوستۀ ایکوموس ایران؛ خانم دکتر هما ایرانی بهبهانی و خانم دکترهایده لاله در شهریور ماه ۱۳۹۱ تشکیل شد.

اهداف از تشکیل این کمیته، منطبق با اهداف ایکوموس جهانی، عبارت است از: تلاش برای توجه دادن به لزوم ایجاد درکی واضح‌تر از طبیعت و تاریخ کلی مکان و بستر تاریخی طبیعی و منظر فرهنگی، تعیین نوع منظر فرهنگی، و مشخص کردن مرز و حرائم آن و کیفیت برخورد با آن با توجه به تحولات منظر در گذر زمان.

اهداف عملیاتی این کمیته شامل معرفی و ارتقای تفکر و عمل در چهار گام اصلی است: شناخت، تحلیل و ارزیابی، تعیین حریم، و ضوابط طراحی.

کمیته از طریق بسط شبکه‌ای از افراد متخصص، قصد دارد تا مشوق و پشتیبان اقدامات کمیته‌های ایکوموس ملی و بین‌المللی برای حفاظت و توسعه منظر فرهنگی باشد. 

این کمیته با تکمیل اعضاء به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد نمود.  بدینوسیله از اعضای علاقمند دعوت می‌شود آمادگی خود را برای شرکت در این کمیته از طریق تماس با اعضای پیوستۀ آن اعلام کنند:

خانم دکتر هما ایرانی بهبهانی gitybeh@yahoo.com 
خانم دکتر هایده لاله hlaleh@gmail.com