بیانیۀ سپر آبی (بلو شیلد) دربارۀ درگیری ناگورنو-قره‌باغ

سپر آبی با اندوه فراوان شروع دوبارۀ درگیری نظامی میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقۀ مورد مناقشۀ ناگورنو-قره‌باغ را اعلام می‌دارد و امیدوار است که خیلی زود و به نحوی دوستانه راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای بحران حاضر پیدا شود.

سپر آبی اعلام می‌دارد که هر دو کشور ارمنستان و آذربایجان معاهدۀ ۱۹۵۴ لاهه در بارۀ حمایت از اموال فرهنگی در شرایط نبرد نظامی را به رسمیت شناخته‌اند و همچنین پروتکل‌های ۱۹۵۴ و ۱۹۹۹ آن را. آنها که به این ابزارهای بین‌المللی پایبندند تصدیق می‌کنند که هر آسیبی به اموال فرهنگی هر ملتی به معنای آسیب دیدن میراث فرهنگی بشریت است، چراکه هر ملتی سهمی خاص در فرهنگ جهان دارد. کشورهای عضو معاهده و پروتکل‌های آن متعهدند تا برای پاسداشت و محترم شمردن کلیۀ اموال فرهنگی موجود در منطقه‌ای که درگیری نظامی در آن واقع شده است، تلاش کنند، و از به‌کارگیری اموال فرهنگی به عنوان بخشی از عملیات نظامی و هدف قراردادن آنها امتناع ورزند.

سپر آبی اعلام می‌دارد که گزارش‌هایی دریافت کرده که دال بر وقوع درگیری در نزدیکی اموال فرهنگی واجد اهمیت برای جوامع ساکن در ناگورنو-قره‌باغ و وارد آمدن خسارت به آنهاست. مصرانه از هر دو سو می‌خواهیم که به تعهد خود به معاهدۀ ۱۹۵۴ لاهه و پروتکل‌های آن و نیز به قوانین نبرد نظامی پایبند باشند، مخصوصاً به اینکه میراث فرهنگی به ضرورت شرایط بسیار خاص ممکن است به موضوعی نظامی بدل شود. مصرانه از آنها می‌خواهیم که از کلیۀ اقدامات ممکن برای حمایت از اموال فرهنگی مشمول معاهدۀ ۱۹۵۴ لاهه، مقررات، و پروتکل‌های آن بهره بگیرند. همچنین مصرانه از آنها می‌خواهیم که افزون بر به رسمیت شناختن لزوم پیشگیری از صدمات اجتناب‌پذیر و غیرضرور به محوطه‌های فرهنگی منطقه، فعالانه برای پاسداشت و محترم شمردن کلیۀ اموال فرهنگی موجود در منطقه‌ای که درگیری در آن واقع شده تلاش کنند.

سپر آبی
۷ اکتبر ۲۰۲۰ (۱۶ مهر ۱۳۹۹)
اصل خبر

سپر آبی (‌Blue Shield) یک نهاد بین‌المللی مشورتی یونسکو در زمینۀ حمایت از اموال فرهنگی در شرایط نبرد نظامی است. سپر آبی دارای ۲۷ کمیتۀ ملی و یک هیئت مدیرۀ جهانی است –متشکل از اعضای منتخب و نمایندگان ICA (International Compliance Association)، IFLA (The International Federation of Library Associations)، ICOM (International Council of Museums)، و ICOMOS (International Council on Monuments and Sites)، که سازمان‌های بین‌المللی اصلی مسئول میراث فرهنگی هستند. سپر آبی «بر حمایت از اموال فرهنگی جهان متمرکز است، و دغدغۀ آن حفظ میراث فرهنگی و طبیعی، ملموس و ناملموس، در شرایط نبرد نظامی، و بحران‌های طبیعی و بشری است».