دکتر سیدامیرمهرداد محمد حجازی، به عنوان نایب رئیس ایسکارساه انتخاب شد

 

دکتر سیدامیرمهرداد محمدحجازی، عضو هیئت علمی دانشکدۀ فنی مهندسی دانشگاه اصفهان و عضو پیوستۀ ایکوموس ایران، برای یک دورۀ سه‌ساله به عنوان نایب‌رئیس کمیتۀ بین‌المللی علمی تحلیل و مرمت سازه‌های میراث معماری۱ (ایسکارساه) برگزیده شد. 

موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران ضمن عرض تبریک بدین مناسبت، برای ایشان آرزوی توفیق بیش از پیش دارد.

۱٫ International Scientific Committee on the Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage (ISCARSAH)