انتشار پنجمین شمارۀ گاهنامۀ کمیتۀ علمی معماری بومی ایکوموس ایران در مهر۱۳۹۹

پنجمین شمارۀ گاهنامۀ کمیتۀ علمی معماری بومی ایکوموس ایران در مهر۱۳۹۹منتشر شد.

در این شماره این مطالب را می‌خوانید:
سخن نخست: معماری بومی، کویید ۱۹و سال میراث مشترک/ سیاوش صابری
یادداشت: به یاد عبدالله قوچانی/ حسین رایتی ‏مقدم
درآمدی بر شناخت: گنجی ناشناخته در کویر (روستای تاریخی خویدک) / مژگان پاک‌چشم
گزارش: گزارش فعالیت کمپ‌های داوطلبی یونسکو در ایران/ نسیم زند دیزاری و دیگران
ترجمه: معماری بومی، سبک معماری / نیکو خالقی
روایت: مرکز اقامتی در پکن / محمد محمودی
روایت: خیال سبز، خاک سرخ / فربود یحیی‌پور
منتخب تصاویر ارسالی از معماری بومی
درآمدی بر شناخت (ضمیمه): معماری بومی استان فارس (بخش دوم) / مریم اختیاری و دیگران

عکس روی جلد: روستای ده‏سرخ، دهستان سرجام، خراسان رضوی، ۱۳۹۸- نگار حداد.

دریافت نسخۀ الکترونیک گاهنامه