انتشار «راهبرد واکنش کارکردی – فضایی شهری در شرایط بیماری همه‌گیر» به همت ایکوموس چین

ایکوموس چین با همکاری دانشکدۀ معماری دانشگاه جنوب شرقی چین راهنمایی مختصر برای مدیریت اضطراری شهری با عنوان «راهبرد واکنش کارکردی ـ فضایی شهری در شرایط بیماری همه‌گیر» منتشر کرده است. مدیریت تیم تدوین این راهنما بر عهدۀ پرفسور دانگ وِی، عضو ایکوموس چین و عضو دارای حق رأی ایکوموس چین در کمیتۀ بین‌المللی علمی معماری بومی، بوده است.

ایکوموس چین در این باره چنین نوشته است:«تمایل فراوان داریم که این محصول پژوهش و اندیشه را در اختیار همۀ همکاران ایکوموس در سراسر جهان قرار دهیم، و امیدواریم که این کار بخشی از یک تلاش همگانی جهانی باشد. ایکوموس چین برای همکاری با شما در این شرایط دشوار آماده است.»

دریافت راهنما به زبان انگلیسی