تبریک نوروز ۱۳۹۹

به‌نام خداوند جان‌آفرین

موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران با آرزوی گشایش در دشواری‌های پدید آمده و با طلب آسایش و آرامش برای جسم و جان هم‌میهنان گرامی، از خداوند مهربان سالی همراه با کمال صحت و سلامت و شادی برای عاشقان و خادمان فرهنگ و میراث فرهنگی ایران خواستار است.

هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز

۱ فروردین ۱۳۹۹ خورشیدی

درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند / جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند
دو دوست قدر شناسند عهد صحبت را / که مدتی ببریدند و بازپیوستند
یکی درخت گل اندر فضای خلوت ماست / که سروهای چمن پیش قامتش پستند
اگر جهان همه دشمن شود به دولت دوست / خبر ندارم از ایشان که در جهان هستند
مثال راکب دریاست حال کشته عشق / به ترک بار بگفتند و خویشتن رستند
به سرو گفت کسی میوه‌ای نمی‌آری / جواب داد که آزادگان تهی دستند
به راه عقل برفتند سعدیا بسیار / که ره به عالم دیوانگان ندانستند

خط میرعلی هروی