کنفرانس میراث مدرن بازی‌های المپیک:مکان‌های تاریخی ورزشی در میانۀ حفاظت و تغییر

این کنفرانس در چهارچوب سال میراث فرهنگی در اروپا با مدیریت ایکوموس آلمان، و پشتیبانی شورای عالی امور فرهنگی و رسانه‌ای کشور آلمان در روزهای ۷ – ۸ نوامبر ۲۰۱۹ (۱۶ – ۱۷ آبان ۱۳۹۸) برگزار می‌شود.

برنامۀ کنفرانس در فایل پیوست آمده است.