انتشار چهل و چهارمین خبرنامۀ کمیتۀ بین‌المللی علمی معماری بومی ایکوموس (سیاو)

چهل و چهارمین شمارۀ خبرنامۀ کمیتۀ بین‌المللی علمی معماری بومی ایکوموس (سیاو) با مقالاتی عمدتاً دربارۀ ایران منتشر شد.

دریافت نسخۀ انگلیسی از وبگاه ایکوموس ایران:
http://www.iranicomos.org/wp-content/uploads/2019/06/44-A-NÚMERO-29.05.2019.pdf