اصول کیفیت اروپا برای مداخلات دارای تأثیرات محتمل بر میراث فرهنگی که به هزینۀ اتحادیۀ اروپا انجام می‌شود: نشریۀ جدید ایکوموس

ایکوموس خرسند است که نشریۀ جدید خود با عنوان اصول کیفیت اروپا (European Quality Principles) را در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد. این سند نتیجۀ کار یک گروه متخصص است که ایکوموس سازمان‌دهی آن را بر عهده داشت و به حکم کمیسیون اروپا در چهارچوب اقدامات سال میراث فرهنگی اروپا در ۲۰۱۸ با عنوان «گرامی‌داشت میراث: ارتقای معیارهای کیفیت در پروژه‌های اتحادیۀ اروپا که بر میراث فرهنگی تاثیرگذارند» به انجام رسید.

هدف اصلی این سند فراهم کردن رهنمودهای کیفی است برای کلیۀ ذی‌نفعان که به نحو مستقیم یا غیرمستقیم در پروژه‌های حفاظتی و مدیریتی اتحادیۀ اروپا وارد می‌شوند (موسسات اروپایی، مسئولان و مدیران، سازمان‌های بین‌المللی، جامعۀ شهری و نهادهای محلی، بخش خصوصی، متخصصان).

این نسخه همچنین نتیجۀ مذاکراتی است که در کنفرانس ونیز در نوامبر ۲۰۱۸ انجام شد.

ایکوموس جهانی امیدوار است که این سند به کار گرفته و مستمراً ویرایش شود و ارتقا یابد.

دریافت سند