سخنرانی: فهم منظر روستایی، پیش‌نیازی برای معماری

فهم منظر روستایی
پیش‌نیازی برای معماری

موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران در همکاری با گروه معماری دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر

  • دکتر مهدی حجت؛ رئیس موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران
  • ناصر نوروززاده چگینی؛ معاون موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران
  • دکتر محمدرضا رحیم‌زاده؛ عضو هیئت علمی دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر و دبیر موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران

زمان و مکان: یکشنبه ۸ اردیبهشت، ساعت ۱۰:۳۰ – ۱۲:۳۰، دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر، پردیس باغ ملی