نشـست علمی ‌ـ ‌تخصصی | ۱۰۶

کمیتۀ آموزش با همکاری کمیتۀ اسناد و انتشارات ایکوموس ایران برگزار می‌کند:

سخنی در بارۀ کمیتۀ اسناد و انتشارات و اهداف آن
احمد کبیری بیدهندی، مسئول کمیته

سخنرانی اول:
فعالیت‌ها و عملکرد کمیتۀ اسناد و انتشارات
هانیه خجسته اکبریه

سخنرانی دوم:
پیشگامان عکاسی از سرزمین ایران: آنتوان سوریوگین
مجید قره‌زاده شربیانی

سخنرانی سوم:
تخت جمشید به مثابه مرکز اسناد
ناصر نوروززاده چگینی

همراه با نمایشگاهی از عکس‌ها و اسناد تاریخی تهران.