نخستین گزارش کمیتۀ علمی معماری بومی ایران با موضوع شکل‌گیری کمیته در دو نسخۀ فارسی و انگلیسی منتشر شد. نسخه‌های الکترونیک آنها را از این دو نشانی دریافت کنید:
http://www.iranicomos.org/wp-content/uploads/2018/11/CIAV-Iran-Rep001-F-Oct-14.pdf
http://www.iranicomos.org/wp-content/uploads/2018/11/CIAV-Iran-Rep001-E-Oct-14.pdf

موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران از اعضای محترم این کمیتۀ علمی سپاسگزاری می‌کند.

 

Comments are closed.