انتشار گزارش اول کمیتۀ علمی معماری بومی ایران: شکل‌گیری کمیتۀ علمی معماری بومی، تابستان ۱۳۹۷

نخستین گزارش کمیتۀ علمی معماری بومی ایران با موضوع شکل‌گیری کمیته در دو نسخۀ فارسی و انگلیسی منتشر شد. نسخه‌های الکترونیک آنها را از این دو نشانی دریافت کنید:
نسخۀ فارسی گزارش
نسخۀ انگلیسی گزارش
موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران از اعضای محترم این کمیتۀ علمی سپاسگزاری می‌کند.