انتشار شمارۀ جدید خبرنامۀ کمیتۀ بین‌المللی علمی شهرها و روستاهای تاریخی

 

شمارۀ ۲۶ـ۲۷ (سپتامبر ۲۰۱۸) خبرنامۀ کمیتۀ بین‌المللی علمی شهرها و روستاهای تاریخی منتشر شد.
این شماره را می‌توانید از این نشانی دریافت کنید.