گزارش مرحلۀ دوم ارتباط حوزه‌های عمل در دسترس قرار گرفت

 

ایکوموس و اتحادیۀ جهانی حفاظت از طبیعت (International Union for Conservation of Nature) با خرسندی اعلام می‌کنند که گزارش نهایی مرحلۀ دوم پروژۀ ارتباط حوزه‌های عمل (Connecting Practice project: Phase II) کامل شده و در این نشانی در دسترس قرار گرفته است. این پروژه در جستجوی روش‌های تازه و راهبردهای کاربردی برای شناخت و حمایت از ارتباط متقابل میراث طبیعی و فرهنگی در آثار میراث جهانی است.

مرحلۀ نخست این پروژه (۲۰۱۳ ـ ۲۰۱۵) با به‌کاربستن رویکردی محلی ـ جهانی در سه اثر میراث جهانی در مغولستان، اتیوپی، و مکزیک انجام شد. مرحلۀ دوم پروژه درس‌های آموخته شده از مرحلۀ نخست را به اقدام‌های کاربردی ترجمه کرد و در چگونگی دستیابی به فهمی بهتر از شخصیت در هم تنیدۀ ارزش‌های طبیعی، فرهنگی، و اجتماعی آثار کاوش کرد. در این مرحله دو بازدید میدانی به منظر فرهنگی پارک ملی هورتوبادی (Hortobágy National Park) در مجارستان و محوطۀ طبیعی ـ فرهنگی پارک مالوتی‌ـ‌دراکنسبرگ (Maloti-Drakensberg Park) در آفریقای جنوبی برگزار شد؛ همچنین گزارش‌هایی از کاربرد «بستۀ کاربردی ارتقای میراث ما» (Enhancing Our Heritage (EoH) Toolkit) در سوییس و فنلاند دریافت شد. این بسته شامل شامل روش‌شناسی‌ای برای ارتقای کارآیی مدیریت میراث است که در حین اجرای این پروژه در مورد چند اثر میراثی به کار بسته شد. گزارش نهایی مرحلۀ دوم، نتایج به دست آمده، درس‌های آموخته شده، و مشکلات پدید آمده در مسیر کاربرد این روش معرفی شده است. ارتباط حوزه‌های عمل اکنون به مرحله‌ای رسیده که اقدامات مورد نظر آن لازم است در سیاست‌ها، خط مشی‌ها، و سایر برنامه‌ها لحاظ شود.

نسخۀ گزارش‌های مرحله‌های اول و دوم را از این پیوند دریافت کنید:
گزارش مرحلۀ اول
گزارش مرحلۀ دوم.