برگزاری آیین گرامی‌داشت روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی

 

 

برگزاری آیین گرامی‌داشت روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی 
تهران، دفتر موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران فروردین ۱۳۹۶

International Day for Monuments and Sites – 2017
ICOMOS Iran, Tehran