دعوت به شرکت در همایش بین‌المللی میراث باغ، جمهوری چک، ۲۱ شهریور تا ۲ مهر ۱۳۹۶ / ۲۱-۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷

کمیتۀ بین‌المللی علمی مناظر فرهنگی با همکاری موسسۀ میراث ملی جمهوری چک در حال برنامه‌ریزی همایشی با عنوان «میراث باغ: مرمت، مراقبت، معرفی» در تاریخ ۲۱ شهریور تا ۲ مهر ۱۳۹۶ (۲۱-۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷) است. در پرونده‌های پیوست اطلاعات بیشتر در این باره آمده است.

فراخوانی برای ارسال مقاله نیز اعلام شده که جزییات آن را، از جمله قالب ارسال چکیدۀ مقالات، در پرونده‌های پیوست می‌یابید. آخرین مهلت ارسال چکیدۀ مقاله ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ (۱۵ مه ۲۰۱۷) است. برگزارکنندگان همایش مشتاق دریافت پیشنهادهای شما هستند.

Application form_EN-2

Call for papers_EN ICOMOS_IFLA_Garden Heritage_

leaflet march2017