آخرین اعلام برای فراخوان ارسال مقاله به همایش بین‌المللی پل: میراث متصل‌ساختن مکان‌ها و فرهنگ‌ها

مهلت ارسال مقاله به همایش بین‌المللی «پل« میراث متصل ساختن مکان‌ها و فرهنگ‌ها» در ۲۷ فوریه (۹ اسفند) به پایان می‌رسد. این همایش در محوطۀ پل فلزی جرج  در انگلستان برگزار خواهد شد و به روشن کردن میراث پل به مثابه ساختمان‌های شاخصی که مکان‌ها و فرهنگ‌ها را به یکدیگر متصل می‌سازند خواهد پرداخت، چه پل‌هایی که دستاوردهای چشمگیر مهندسی هستند و بخش‌های گوناگون جهان صنعتی را متصل می‌سازند، و چه پل‌هایی که عناصر استعاری منظر خود هستند و در آثار هنری، ادبیات، و فیلم به نحوی احساسی بازتاب یافته‌اند.

برای اطلاعات بیشتر به وبگاه همایش نگاه کنید.

 

 

Bridge_Postcard_Web_Updated Deadline