معماری دستکند

ICOMOS-LOGO

کمیتۀ آموزش ایکوموس ایران

با همکاری

کمیته ملی معماری دست کند برگزار می‌کند

 
 

سخنرانی اول با موضوع:‏

معماری دست کند، توسعه مفاهیم

سخنران: خانم دکتر مهناز اشرفی

 

سخنرانی دوم با موضوع:‏

معماری دست کند فرانسه

( بررسیهای جغرافیایی، تاریخی و گونه شناسی سکونتگاههای دست کند)

سخنران: آقای اولیویه اوئه

 

سخنرانی سوم با موضوع:‏

معماری دست کند ایران

( تنوع و پراکندگی)

سخنران: آقای مهندس امین کیوانلو

 
 

سه سنبه ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

از ساعت ۱۵ الی ۱۷

تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی،‏

شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان