“به مناسبت سالِ جهانیِ “میراثِ ورزش

ICOMOS-LOGO

کمیتۀ آموزش ایکوموس ایران برگزار می کند


به مناسبت سالِ جهانیِ “میراثِ ورزش”

اعلام شده توسط ایکوموس جهانی در سال ۱۳۹۵/۲۰۱۶

 
 

سخنرانی اول با موضوع:

ورزش، فضا و میراث فرهنگی

سخنران: استاد محمد میرشکرایی

سخنرانی دوم با موضوع:

ورزش و فرهنگ: دیروز، امروز

سخنران: آقای دکتر رشید خدابخش

 
 

سه شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۵

از ساعت ۱۵ الی ۱۷

تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع غربی پارک ساعی،

شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان