مراسم رونمائی و معرفی کتاب

ICOMOS-LOGO

کمیتۀ آموزش ایکوموس ایران برگزار می کند

 

مراسم رونمائی و معرفی کتاب:

حفاظت و مرمتِ سازه ایِ میراث فرهنگی

نوشتۀ:  جورجو کروچی

ترجمۀ:  دکتر باقر آیت الله زاده شیرازی و دکتر مهرداد حجازی

دفتر پژوهش های فرهنگی، ۱۳۹۵

 
 

سخنزانی اول با موضوع:

بررسی منشورهای گردشگریِ فرهنگیِ ایکوموس، ۱۹۷۶ و ۱۹۹۹

سخنران: آقای دکتر محمدرضا رحیم زاده

سخنرانی دوم با موضوع:

رونمائی و معرفی کتاب: حفاظت و مرمتِ سازه ایِ میراث فرهنگی

سخنران:  آقای مهندس حسین رایتی مقدم

 
 

سه شنبه ۲ آذر ماه ۱۳۹۵

از ساعت ۱۵ الی ۱۷

تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع غربی پارک ساعی،

شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان