اطلاعیه

اعضاء محترم ایکوموس ایران،

قرار است به مناسبت روز ورزش جلسۀ مشترکی بین وزارت ورزش و ایکوموس ایران برگزار شود.  تا این زمان هماهنگی های لازم از سوی وزارت ورزش در مورد زمان و مکان این جلسه صورت نگرفته است.  بدیهی است در صورت مشخص شدن برنامه، مراتب به اطلاع اعضاء محترم خواهد رسید.  بدین جهت، جلسۀ سخنرانی روز سه شنبۀ این هفتـۀ ایکوموس ایران، ۲۷ مهرماه ۱۳۹۵، برگزار نخواهد شد.