دعوتنامه شرکت در جلسه دوم مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه فرهنگی ایکوموس ایران

اعضای محترم  ایکوموس ایران،

احتراما به استحضار می رساند، با توجه به عدم رسمیت جلسه اول مجمع عمومی عادی سالیانه بدلیل به حد نصاب نرسیدن حاظرین، طابق ماده ۱۶ اساسنامه، موسسه فرهنگی ایکوموس ایران ثبت به شماره ۱۳۳۲۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۷۶۳۱جهت شرکت در جلسه دوم مجمع عمومی عادی سالیانه،  از کلیه اعضا دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی  که در ساعت ۱۵ مورخ دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ در آدرس تهران، تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

۱-  استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرسان.

۲–  بررسی و تصویب پیشنهادات واصله به مجمع عمومی و هیئت مدیره.

۳- تصویب پیشنهادات هیأت مدیره.

تذکر۱: مطابق ماده ۱۶ اساسنامه – با توجه به آنکه  در دعوت نخست تعداد حاضرین در جلسه به حد نصاب نرسید، جلسه دوم  با هر تعداد حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

تذکر ۲: مطابق تبصره۱ ماده ۱۶ اساسنامه: هرعضو پیوسته و وابسته می تواند به وکالت از سوی سه عضو از گروه خود درمجمع عمومی رأی دهد. وکالت باید به صورت کتبی از سوی عضو به موکل داده شده و با اطلاع و تائید هئیت مدیره باشد.

تذکـر ۳: برای حضور در جلسه ارائه کارت عضویت موسسه که تاریخ اعتبار آن منقضی نشده باشد (۲۰۱۵ میلادی) الزامی است.

برای تمدید عضویت می توانید با دبیرخانه موسسه تماس بگیرید.