سخنرانی با موضوعات:تاملی در ماهیت و کارکرد چهارتاقی بازه هور – و – چال سنبک در کویر آران و بیدگل

کمیته آموزش ایکوموس ایران برگزار میکند

سخنرانی اول با موضوع:

تاملی در ماهیت و کارکرد چهارتاقی بازه هور بر اساس یافته های باستان شناختی

سخنران

دکتر میثم لباف خانیکی

سخنرانی دوم با موضوع:

یک تجربه آموزشی در احیای میراث کشاورزی

( چال سنبک در کویر آران و بیدگل – کاشان)

سخنران

آقای مسعود عطارها

دوشنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۳

ساعت ۱۵ الی ۱۸

تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان