سخنرانی با موضوع: سازه در معماری سنتی

کمیته آموزش ایکوموس ایران برگزار میکند

سخنرانی با موضوع:

مقدمه ای بر بازنگری در رویکرد به سازه ها در معماری سنتی ایران و نقد نشست ها و همایش های برگزار شده در این زمینه به همراه معرفی سازمان ایسکارساه ISCARSAH

آقای  مهدی رئیسی

شناسایی و تحلیل گنبدهای نار دو پوسته پیوسته

آقای  رامید قرئی کرمانی

شناسایی و تحلیل ساختار گنبدهای نار دو پوسته گسسته

آقای هادی صفائی پور

یکشنبه ۲۴ آذرماه ۱۳۹۲

ساعت ۱۵ الی ۱۸

تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان