سال نو مبارک

سال نو مبارک

برآمد باد صبح و بوی نوروز                 به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال       همایون بادت این روز و همه روز

(سعدی)