سخنرانی: از کیش تا بغداد ۵۰۰۰ هزار سال سیاست و فرهنگ

کمیته ملی ایکوموس ایران برگزار می کند

سخنرانی با موضوع

از کیش تا بغداد ۵۰۰۰ هزار سال سیاست و فرهنگ

آقای دکتر کامیار عبدی

چهارشنبه ۲۸ تیرماه

 از ساعت ۱۵ تا ۱۷

تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان