مسجد نه گنبد بلخ – افغانستان، بنایی از صدر اسلام

Balkh-Poster

جامعه فرهنگی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 

با همکاری موسسه فرهنگی ایکوموس ایران برگزار می‌کنند

 

مسجد نه گنبد بلخافغانستان

بنایی از صدر اسلام

با ریشه‌هایی از دوران کوشانی/ساسانی

سخنران: دکتر شهریار عدل

سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸

ساعت ۱۵:۳۰

دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، تالار باستانی پاریزی

ورود از درب جنوبی خیابان شانزده آذر

(برگزار شد)

فیلم سخنرانی بصورت لوح فشره تهیه شده است

در صورت نیاز با دبیرخانه موسسه تماس حاصل نمایید