کتاب ایستگاههای پارتی

.

ایستگاه های پارتی


(کهن ترین متن مکتوب جغرافیای ایران باستان)


تالیف : ایزیدور خاراکسی

تطبیق با متون یونانی و ترجمه به انگلیسی و تعلیقات


از : ویلفرد. ه. شاف

ترجمه : فیروز حسن عزیز


با مقدمه :

شادروان دکتر باقر آیت الله زاده شیرازی


سال چاپ ۱۳۹۰

قیمت کتاب: ۲۵۰۰ تومان


کتاب “ایستگاههای پارتی” تالیف “ایزیدور خاراکسی” یکی از کهن ترین اسناد جغرافیایی ایران زمین است. بخاطر اهمیت روابط ایران در دوره اشکانیان با روم، اوگستوس امپراطور روم، در سال ۳۷ پیش از میلاد، همزمان با پادشاهی فرهاد چهارم اشکانی، ایزیدور را مامور بررسی و شناسایی راههای ارتباطی خاور زمین کرد. اهمیت ارزشهای جغرافیای تاریخی این کتاب تا آنجا است که زنده یاد دکتر باقر آیت اله زاده شیرازی بر آن مقدمه نوشت. استاد دکتر منوچهر ستوده یادداشتهایی ارائه نمود، این کتاب به همت و پیگیری آقای احمد کبیری آماده چاپ شد و موسسه فرهنگی ایکوموس ایران نیز در انتشار آن سهیم گردید.

برای تهیه کتاب میتوانید با دبیرخانه موسسه تماس بگیرید