۹۷۰۴۱۹

کمیتۀ آموزش ایکوموس ایران برگزار می‌کند:
تاریخچۀ کاوش‌های باستان‌شناختی در ایران
نشست اول: ارنْست امیل هرتسفلد (۱۸۷۹ ـ ۱۹۴۸)، بخش دوم