۱۳۹۷۰۴۰۲ Hamandishi

چهارمین هم‌اندیشی جستاری در مفهوم میراث برای نسل‌ها

#میراث_برای_نسلها #heritage4generations #ICOMOS